Kontaktný formulár

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno: PREFA invest, a.s. 
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
Telefónne číslo: +421 9154 358 270
E-mail: jandikova@prefa-su.sk
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám: 
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je 
Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)
  • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
  • Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom  mailu na  jandikova@prefa-su.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné  kontaktovať, iné následky nie sú.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Uchádzači o zamestanie

Informačná povinnosť GDPR pre zasielanie žiadostí o zamestnanie
PREFA invest a.s.
Zaslanie životopisov a žiadostí o zamestnanie
Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby životopisy a žiadosti o zamestnanie, zasielané elektronickou poštou, zašifrovali (zaheslovali) a heslo posielali na mobilné telefónne číslo 0914 358 270 V opačnom prípade nebude e-maily, ktoré obsahujú uvedené dokumenty otvárať.
Právo na informácie
a. Na základe žiadosti uchádzača vystaví spoločnosť PREFA invest a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany (ďalej len „Spoločnosť“), potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov uchádzača. Pokiaľ uchádzač požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b. Uchádzač má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Spoločnosť eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho uchádzač požiada. Uchádzač má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; uchádzač odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, uchádzač namieta voči spracúvaniu
osobných údajov, ak osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Uchádzač vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť uchádzača je dôvodná.

c. Uchádzač má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho zamestnávateľovi správnosť osobných údajov;spracúvanie je protizákonné a uchádzač žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich uchádzač na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
uchádzač namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku uchádzača, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi uchádzača.Pokiaľ uchádzač žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Spoločnosťnebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu uchádzača.

d. Uchádzač bude Spoločnosťou informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. Uchádzač má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Uchádzač svoj súhlas odvolá kontaktovaním osoby poverenej pre ochranu osobných údajov, ktorým je: (meno, priezvisko, pracovná pozícia)so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním
dotknutá.

e. Uchádzač má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.